^Powrót na górę

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Slide 6 Slide 5 Slide 1 Slide 3

Patron Ośrodka


Irena Sendlerowa
Uchwała Rady Powiatu...

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. Ireny Sendlerowej
w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
woj. pomorskie

GPS: 54.20780 N 19.13524 E

  tel. (55) 247 23 21
  fax: (55) 247 23 21
www.soswndg.pl
www.bip.soswndg.pl

Wolne lektury

Wolne lektury

Edukacyjny język obiektowy

E-podręczniki

Kynoterapia

Sentencje łacińskie

Żuławski Ośrodek Kultury

Archiwum artykułów

Statystyki

stat4u

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim kształci dzieci i młodzież z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz dzieci i młodzież z autyzmem. Ponadto prowadzimy zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W tego typu zajęciach uczestniczą dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, różnymi deficytami od chwili narodzin do momentu podjęcia nauki szkolnej. Jesteśmy jedyną tego typu placówką w powiecie.

W chwili obecnej liczba naszych podopiecznych wynos 118 wychowanków. Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydaje Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna. Miejsce zameldowania nie ma znaczenia (brak rejonizacji).

Kształcenie dzieci i młodzieży w naszej placówce prowadzone jest do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

 1. w przypadku szkoły podstawowej 18 rok życia
 2. w przypadku gimnazjum 21 rok życia
 3. w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej 24 rok życia

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej wchodzą:

 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – prawnie zagwarantowana bezpłatna terapia specjalistyczna, od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Tempo pracy i metody dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
 • Przedszkole Specjalne - przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Obok codziennych zajęć w grupach prowadzona jest indywidualna terapia logopedyczna, psychologiczna i polisensoryczna.
 • Szkoła podstawowa i Gimnazjum – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz sprzężeniami. Program nauczania dostosowany jest do indywidualnych możliwości uczniów. W każdej klasie są realizowane dodatkowe zajęcia rewalidacyjne.
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, kształcąca w zawodach: kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter zabudowy i robót  wykończeniowych w budownictwie. Zapewniamy możliwość kształcenia w wymarzonym zawodzie oraz praktyki uczniowskie.
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i sprzężeniami. Szkoła przygotowuje uczniów do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz aktywności w warunkach pracy chronionej.
 • Grupy wychowawcze (internat) – dla wychowanków spoza Nowego Dworu Gd. zapewniamy miejsce w grupach wychowawczych, gdzie wychowankowie mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, możliwość odpoczynku oraz nauki. Opiekę sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogów. 

Uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, dostosowaną do indywidualnych możliwości.

Uczniowie z niepełnosprawnością umiarkowaną, znaczną i sprzężoną uczą się m.in. funkcjonowania w środowisku, techniki, plastyki, muzyki i samoobsługi. 

Zapewniamy kompleksową pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Dla każdego wychowanka nauczyciele opracowują Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nasza placówka oferuje:

 • terapię pedagogiczną z wykorzystaniem metody M.Montessori
 • terapię pedagogiczna z wykorzystaniem EEG Biofeedback
 • zajęcia terapeutyczne w pracowni polisensorycznej
 • zajęcia terapeutyczne metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne 
 • terapię metodą Dobrego Startu
 • hipoterapię
 • dogoterapię
 • artterapię
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia w kołach zainteresowań: wokalno-tanecznym, plastycznym, informatycznym, sportowym, ceramicznym, fotograficznym, ekologiczno – przyrodniczym
 • przygotowanie do udziału w zawodach Olimpiad Specjalnych
 • zajęcia w zakresie rehabilitacji zawodowej
 • zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego
 • inne formy spędzania czasu wolnego.

U nas będziesz mógł skorzystać z:

 • Centrum Informacji Multimedialnej
 • pracowni informatycznej ze stałym dostępem do Internetu
 • pracowni logopedycznej
 • pracowni polisensorycznej
 • sali rehabilitacji ruchowej
 • siłowni
 • boiska sportowego typu "Orlik"

Poprzez edukację i wychowanie nasz Ośrodek spełnia ważną rolę, przygotowując dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie do życia w społeczeństwie jako pełnowartościowych obywateli.


Powstanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim zapoczątkowały dwie klasy specjalne liczące 38 uczniów, utworzone przy Szkole Podstawowej Nr 1. Jako odrębna placówka Szkoła Podstawowa Specjalna powstała w roku szkolnym 1969/70, w budynku po internacie liceum przy ul. Tczewskiej 12. W szkole utworzono 4 oddziały, do których uczęszczało 80 dzieci. Ich nauczaniem zajmowało się 4 doświadczonych pedagogów, którzy byli absolwentami Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Dnia 1 stycznia 1974 roku powołany został Specjalny Zakład Wychowawczy przy ul. Tczewskiej 24 pod nazwą: Specjalny Zakład Wychowawczy dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim. Zakład obejmował internat oraz szkołę podstawową. Od 1 stycznia 1975 roku nazwa zakładu została zmieniona na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Dyrektor Ośrodka służbowo podlegał Dyrektorowi Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim. Od 1 grudnia 1984 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy stał się placówką samodzielną i bezpośrednio podlegającą Kuratorium Oświaty i Wychowania w Elblągu. Powstanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim ściśle związane jest ze spaleniem się siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskowicach. Ośrodek ten prowadził działalność w latach 1978-1987. Na skutek całkowitego zniszczenia (w kwietniu 1987r.), wszyscy wychowankowie zostali umieszczeni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim. 

W dniu 9 maja 1991 roku Kurator Oświaty w Elblągu wydał orzeczenie organizacyjne o powołaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym przy ulicy Warszawskiej 28 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim przy ulicy Warszawskiej 52. Decyzją starosty nowodworskiego we wrześniu 2001 roku połączono oba ośrodki. 12 lutego 2004 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o likwidacji z dniem 31.08.2004 roku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Junoszynie. Wychowankowie oraz kadra pedagogiczna została przeniesiona do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim. 

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 18 maja 2012 roku placówka otrzymała imię „Ireny Sendlerowej”. Od 01 września 2012 roku pełna nazwa placówki brzmi:  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. Wszystkie szkoły wchodzące w skład Ośrodka noszą imię patronki.

W dniu 24 stycznia 2013 r. Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia przedszkola specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim. Podjęcie tej uchwały  umożliwiło  utworzenie w placówce Przedszkola Specjalnego, które na mocy uchwały Rady Powiatu z dnia 21 maja 2013 roku rozpoczęło swą działalność 01.09.2013 roku. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Specjalne w Nowym Dworze Gdańskim dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.


Obecnie placówka zajmuje budynek przy ul. Warszawskiej 52.

W skład Ośrodka wchodzą:

 • zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • przedszkole specjalne
 • szkoła podstawowa specjalna 
 • gimnazjum specjalne 
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna 
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Grupy wychowawcze

Ogólna liczba pracowników ośrodka wynosi - 57 osoby, z czego 35 osób to kadra pedagogiczna. Większość nauczycieli posiada staż powyżej 10 lat. 100% kadry pedagogicznej posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Jest to zgrany i twórczy zespół pedagogów oddanych całym sercem młodzieży specjalnej troski. Wysoki poziom kwalifikacji, ogromna wiedza i doświadczenie w pracy z młodzieżą sprawia, że nasi wychowankowie odnoszą sukcesy. O wysokim poziomie kształcenia świadczą również wyniki egzaminów zewnętrznych, które nie odbiegają znacząco od tych w szkolnictwie masowym. Największym naszym sukcesem są ci wychowankowie, którzy po ukończeniu nauki w szkole odnajdują swoje miejsce w społeczeństwie - zakładają rodziny i podejmują stałą pracę zarobkową

Baza lokalowa i materialna placówki jest dość dobra. W dużej mierze to zasługa nauczycieli pracujących w ośrodku. Ich aktywność, pomysłowość, niekonwencjonalność w traktowaniu materii zasadniczo wpływa na wygląd, wyposażenie i funkcjonalność pomieszczeń, w których spędzają z wychowankami wiele godzin każdego dnia. 

Celem placówki jest: nauczanie samoobsługi i zaradności życiowej; rozwój sprawności manualnych i ruchowych; kształtowanie mowy uczniów jako środka porozumiewania się; dostarczenie wiadomości o otaczającym środowisku społecznym, przyrodniczym i technicznym; wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych; przygotowanie do pracy; wdrażanie do korzystania z różnorodnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego.

Kadra kierownicza Ośrodka: 

Dyrektor mgr Joanna Dudek
Dyrektor: mgr Joanna Dudek

Wicedyrektor: mgr Justyna Jachimczyk-Miller

 Kierownik Grup Wychowawczych mgr Zbigniew Olszewski
Kierownik internatu: mgr Zbigniew Olszewski

Kadra pedagogiczna Ośrodka:

 • mgr Grzegorz Biernat - religia
 • mgr Maria Bożek - plastyka, technika, zajęcia artystyczne, przysposobienie do pracy
 • mgr Iwona Charko - logopedia, alternatywne metody komunikacji
 • mgr Nina Chmielewska - nauczyciel terapeuta
 • mgr Beata Czuba - edukacja wczesnoszkolna, terapia EEG Biofeedback
 • Krzysztof Dylewski - przysposobienie do pracy
 • mgr Agata Firs - wychowawca internatu
 • mgr Monika Gonczarenko
 • mgr Dorota Kotlarz - wychowawca internatu
 • mgr Adam Kowalski - wychowawca internatu
 • mgr Joanna Krasowska - edukacja przedszkolna,nauczyciel terapeuta
 • mgr Sylwia Kulma-Zdunek - edukacja wczesnoszkolna, terapia Marii Montessori
 • mgr Elwira Leszczyńska - przysposobienie do pracy, wychowanie do życia w rodzinie, terapia Alfreda Tomatisa
 • mgr Ewa Loryś – muzyka, przyroda
 • mgr Jarosław Łepecki - wychowawca internatu
 • mgr Edyta Macieja - edukacja przedszkolna, nauczyciel terapeuta
 • mgr Anna Michalik - edukacja wczesnoszkolna, terapia polisensoryczna
 • mgr Ewa Molenda - matematyka, fizyka, chemia
 • mgr Anna Morawiak - historia, terapia Alfreda Tomatisa
 • mgr Karolina Olenkiewicz - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Katarzyna Reich-Stępniewska - nauczyciel terapeuta
 • mgr Beata Roda-Mielczarek
 • mgr Paweł Rutkowski - wychowawca internatu
 • mgr Sylwia Rymkiewicz - nauczyciel terapeuta, rehabilitacja ruchowa, dogoterapia
 • mgr Agnieszka Skotarek - nauczyciel świetlicy, socjoterapia
 • mgr Agnieszka Sobczak - wychowanie fizyczne, plastyka gimnastyka korekcyjna
 • mgr Ireneusz Sokołowski - edukacja informatyczna, informatyka, technologia informacyjna, administrator szkolnej sieci komputerowej, wychowawca internatu
 • mgr Urszula Staszczak - nauczyciel biblioteki, przysposobienie do pracy
 • mgr Tomasz Szczotka - wychowanie fizyczne
 • mgr Anna Szulc - nauczyciel świetlicy
 • mgr Magadalena Szwec - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Barbara Talarek - język polski
 • mgr Tomasz Urban - wychowanie fizyczne
 • mgr Stanisław Woźniak - przysposobienie do pracy
 • mgr Iwona Zaborowska - pedagog
 • mgr Karolina Zakrzewska - język angielski, zajęcia językowe
 • mgr Luiza Zarębska - psycholog
 • mgr Dariusz Zawadzki - wychowawca internatu

Grupy wychowawcze funkcjonujące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim mają za zadanie umożliwienie pobieranie nauki wychowankom mieszkającym poza miastem. Pozostałe zadania grup wychowawczych wynikają z potrzeby współdziałania z rodzicami lub opiekunami, niekiedy zastępowania ich, współdziałania ze szkołą i środowiskiem społecznym. 

Ponieważ placówka sprawuje opiekę całkowitą nad swoimi wychowankami, grupy wychowawcze muszą zatem spełniać rolę środowiska wychowawczego. W tym celu zapewnia się dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju umysłowego i fizycznego, stwarza warunki do korzystania z różnorodnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego.

Wychowankowie przebywający w grupach wychowawczych przydzielani są do stałych grup wychowawczych, w których pracuje z nimi jeden stały wychowawca. Liczba wychowanków w grupie dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębszym nie przekracza dziewięciu osób, a ich wiek waha się w granicach od 8 do 23 lata. Natomiast liczba wychowanków w grupie dla upośledzonych w stopniu lekkim nie przekracza 15 osób. 

Oprócz różnicy wieku, wśród wychowanków poszczególnych grup, istnieją między nimi różnice stopnia upośledzenia umysłowego, a także zróżnicowanie sprawności w zakresie samoobsługi. W każdej grupie są zarówno wychowankowie bardzo sprawni, jak i tacy, którzy mają ogromne trudności w tym zakresie. Za taką organizacją grup przemawia przede wszystkim możliwość kształtowania pozytywnych postaw społecznych wobec młodszych kolegów, pomocy słabszym i mniej sprawnym. Bardzo ważna jest możliwość pozostawienia dziecka w tej samej grupie, pod stałą opieką stałych wychowawców, przez cały okres pobierania nauki. Dzięki takiej organizacji może być w pełni zachowana ciągłość procesu rewalidacyjnego, a także istnieje możliwość stworzenia atmosfery zbliżonej do atmosfery rodzinnej. Po kilku godzinnym  pobycie w szkole zauważono, że dzieci są zmęczone i niezbyt chętnie uczestniczą w zajęciach programowych w grupach wychowawczych. Dzieci mają możliwość swobodnego wyboru działalności, na którą mają ochotę, którą lubią. W przypadku braku zdecydowania ze strony dziecka wychowawca podsuwa mu rodzaj działalności. Za taką organizacją zajęć przemawia przede wszystkim konieczność stworzenia dziecku możliwości wyboru form spędzania czasu wolnego oraz uczenia jego organizacji.


Copyright © 2003 - 2019 SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim | wdrożenie dunaj22