Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim,  informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, którego przedmiotem było zapytanie  ofertowego na dostawę zestawów szkoleniowych w ramach projektu „ Żuławska Akademia EduTIKacji” nr wniosku RPPM.03.02.01-22-0085/15 w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)