Ośrodek

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim jest placówką do której uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz dzieci i młodzież z autyzmem oraz sprzężeniami. Ponadto prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W tego typu zajęciach uczestniczą dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, różnymi deficytami od chwili narodzin do momentu podjęcia nauki szkolnej. Jest jedyną tego typu placówką w powiecie. Do Ośrodka uczęszczają wychowankowie w wieku od 3 do 24 lat. Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydaje Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna. Miejsce zamieszkania nie ma znaczenia.

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej wchodzą:

 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – prawnie zagwarantowana bezpłatna terapia specjalistyczna, od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Tempo pracy i metody dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
 • Przedszkole – przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Obok codziennych zajęć w grupach prowadzona jest indywidualna terapia logopedyczna, psychologiczna, polisensoryczna oraz stymulacja neurosensoryczna – trening uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.
 • Szkoła Podstawowa – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz sprzężeniami i autyzmem. Program nauczania dostosowany jest do indywidualnych możliwości uczniów. W każdej klasie są realizowane dodatkowe zajęcia rewalidacyjne.
 • Branżowa Szkoła I stopnia  – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem, kształcąca w zawodzie: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Szkoła zapewnia nie tylko możliwość kształcenia się w zawodzie ale także praktyki zawodowe.
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz sprzężeniami. Szkoła przygotowuje uczniów do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz aktywności w warunkach pracy chronionej.
 • Internat – dla wszystkich chętnych wychowanków, którzy mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, możliwość odpoczynku oraz nauki, a także warunki do rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

W Placówce funkcjonuje, także, Punkt konsultacyjno – doradczy przeznaczony dla wychowanków SOSW oraz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem i pokrewnymi dysfunkcjami rozwojowymi nie będących wychowankami Ośrodka, a także ich rodzin.  

Uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, dostosowaną do indywidualnych możliwości.

Uczniowie z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną oraz sprzężeniami uczą się m.in. funkcjonowania w środowisku, techniki, plastyki, muzyki i samoobsługi.

Placówka zapewnia kompleksową pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Dla każdego wychowanka. Nauczyciele wraz ze specjalistami i terapeutami, opracowują dla każdego podopiecznego Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nasza placówka oferuje:

 • terapię pedagogiczną z wykorzystaniem metody M.Montessori
 • terapię pedagogiczna z wykorzystaniem EEG Biofeedback
 • terapię pedagogiczna z wykorzystaniem metody A. Tomatisa
 • zajęcia terapeutyczne w pracowni polisensorycznej
 • zajęcia terapeutyczne metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne 
 • terapię metodą Dobrego Startu
 • dogoterapię
 • artterapię
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia w kołach zainteresowań: wokalno-tanecznym, plastycznym, informatycznym, sportowym, ceramicznym, fotograficznym, ekologiczno – przyrodniczym
 • przygotowanie do udziału w zawodach Olimpiad Specjalnych
 • zajęcia w zakresie rehabilitacji zawodowej
 • zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego
 • inne formy spędzania czasu wolnego.

U nas będziesz mógł skorzystać z:

 • Centrum Informacji Multimedialnej
 • pracowni informatycznej ze stałym dostępem do Internetu
 • pracowni logopedycznej
 • pracowni polisensorycznej
 • sali rehabilitacji ruchowej
 • siłowni
 • boiska sportowego typu „Orlik”

Poprzez edukację i wychowanie nasz Ośrodek spełnia ważną rolę, przygotowując dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie do życia w społeczeństwie jako pełnowartościowych obywateli.

Powstanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim zapoczątkowały dwie klasy specjalne liczące 38 uczniów, utworzone przy Szkole Podstawowej Nr 1. Jako odrębna placówka Szkoła Podstawowa Specjalna powstała w roku szkolnym 1969/70, w budynku po internacie liceum przy ul. Tczewskiej 12. W szkole utworzono 4 oddziały, do których uczęszczało 80 dzieci. Ich nauczaniem zajmowało się 4 doświadczonych pedagogów, którzy byli absolwentami Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Dnia 1 stycznia 1974 roku powołany został Specjalny Zakład Wychowawczy przy ul. Tczewskiej 24 pod nazwą: Specjalny Zakład Wychowawczy dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim. Zakład obejmował internat oraz szkołę podstawową. Od 1 stycznia 1975 roku nazwa zakładu została zmieniona na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Dyrektor Ośrodka służbowo podlegał Dyrektorowi Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim. Od 1 grudnia 1984 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy stał się placówką samodzielną i bezpośrednio podlegającą Kuratorium Oświaty i Wychowania w Elblągu. Powstanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim ściśle związane jest ze spaleniem się siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskowicach. Ośrodek ten prowadził działalność w latach 1978-1987. Na skutek całkowitego zniszczenia (w kwietniu 1987r.), wszyscy wychowankowie zostali umieszczeni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim. 

W dniu 9 maja 1991 roku Kurator Oświaty w Elblągu wydał orzeczenie organizacyjne o powołaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym przy ulicy Warszawskiej 28 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim przy ulicy Warszawskiej 52. Decyzją starosty nowodworskiego we wrześniu 2001 roku połączono oba ośrodki. 12 lutego 2004 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o likwidacji z dniem 31.08.2004 roku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Junoszynie. Wychowankowie oraz kadra pedagogiczna została przeniesiona do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim. 

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 18 maja 2012 roku placówka otrzymała imię „Ireny Sendlerowej”. Od 01 września 2012 roku pełna nazwa placówki brzmi:  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. Wszystkie szkoły wchodzące w skład Ośrodka noszą imię patronki.

W dniu 24 stycznia 2013 r. Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia przedszkola specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim. Podjęcie tej uchwały  umożliwiło  utworzenie w placówce Przedszkola Specjalnego, które na mocy uchwały Rady Powiatu z dnia 21 maja 2013 roku rozpoczęło swą działalność 01.09.2013 roku. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Specjalne w Nowym Dworze Gdańskim dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Obecnie placówka zajmuje budynek przy ul. Warszawskiej 52.

W skład Ośrodka wchodzą:

 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Przedszkole
 • Szkoła Podstawowa
 • Branżowa Szkoła I stopnia
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Internat

Ogólna liczba pracowników ośrodka wynosi – 73 osoby, z czego 45 osób to kadra pedagogiczna. Większość nauczycieli posiada staż powyżej 10 lat. 100% kadry pedagogicznej posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Jest to zgrany i twórczy zespół pedagogów oddanych całym sercem młodzieży specjalnej troski. Wysoki poziom kwalifikacji, ogromna wiedza i doświadczenie w pracy z młodzieżą sprawia, że nasi wychowankowie odnoszą sukcesy. O wysokim poziomie kształcenia świadczą również wyniki egzaminów zewnętrznych, które nie odbiegają znacząco od tych w szkolnictwie masowym. Największym naszym sukcesem są ci wychowankowie, którzy po ukończeniu nauki w szkole odnajdują swoje miejsce w społeczeństwie – zakładają rodziny i podejmują stałą pracę zarobkową

Baza lokalowa i materialna placówki jest dość dobra. W dużej mierze to zasługa nauczycieli pracujących w ośrodku. Ich aktywność, pomysłowość, niekonwencjonalność w traktowaniu materii zasadniczo wpływa na wygląd, wyposażenie i funkcjonalność pomieszczeń, w których spędzają z wychowankami wiele godzin każdego dnia. 

Celem placówki jest: nauczanie samoobsługi i zaradności życiowej; rozwój sprawności manualnych i ruchowych; kształtowanie mowy uczniów jako środka porozumiewania się; dostarczenie wiadomości o otaczającym środowisku społecznym, przyrodniczym i technicznym; wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych; przygotowanie do pracy; wdrażanie do korzystania z różnorodnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego.

Kadra kierownicza Ośrodka: 

Dyrektor: Tomasz Szczotka

Wicedyrektor: Iwona Zaborowska

Kierownik internatu: Zbigniew Olszewski

Pedagog: Anna Górska, Iwona Zaborowska

Psycholog: Aleksandra Czapiewska

Kadra pedagogiczna Ośrodka:

 • Biernat Grzegorz
 • Binnebesel Sandra
 • Bożek Maria
 • Cebula Justyna
 • Charko Iwona
 • Chmielewska Anna
 • Chodkiewicz Karol
 • Cichowska Monika
 • Czapiewska Aleksandra
 • Czernik Andrzej
 • Czuba Beata
 • Daukszys Łucja
 • Drogosz Olimpia
 • Dudek Joanna
 • Glazer Arkadiusz
 • Górska Anna
 • Herniak Łukasz
 • Jachimczyk-Miller Justyna
 • Juszczyk Agnieszka
 • Juszczyk Anna
 • Kotlarz Dorota
 • Krasowska Joanna
 • Kulma-Zdunek Sylwia
 • Lengier Paulina
 • Leszczyńska Elwira
 • Macieja Edyta
 • Michalik Anna
 • Morawiak Anna
 • Niewczas Mariola
 • Olenkiewicz Karolina
 • Olszewska Olga
 • Olszewski Zbigniew
 • Olszewska-Marynik Katarzyna
 • Oszczepalińska Beata
 • Paulitz Krzysztof
 • Rugała-Byk Iwona
 • Rutkowski Paweł
 • Rymkiewicz Sylwia
 • Salamon Krzysztof
 • Skotarek Agnieszka
 • Sobczak Agnieszka
 • Sominka Anna
 • Sokołowski Ireneusz
 • Szczepuchowska Ewa
 • Szulc Anna
 • Szwec Magdalena
 • Talarek Barbara
 • Urban Paulina
 • Urban Tomasz
 • Wasiołka Barbara
 • Woźniak Stanisław
 • Zakrzewska Karolina

Grupy wychowawcze funkcjonujące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim mają za zadanie umożliwienie pobieranie nauki wychowankom mieszkającym poza miastem. Pozostałe zadania grup wychowawczych wynikają z potrzeby współdziałania z rodzicami lub opiekunami, niekiedy zastępowania ich, współdziałania ze szkołą i środowiskiem społecznym. 

Ponieważ placówka sprawuje opiekę całkowitą nad swoimi wychowankami, grupy wychowawcze muszą zatem spełniać rolę środowiska wychowawczego. W tym celu zapewnia się dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju umysłowego i fizycznego, stwarza warunki do korzystania z różnorodnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego.

Wychowankowie przebywający w Internacie przydzielani są do stałych grup wychowawczych, w których pracuje z nimi jeden stały wychowawca. Liczba wychowanków w grupie dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie nie przekracza ośmiu osób, a ich wiek waha się w granicach od 10 do 23 lata. Natomiast liczba wychowanków w grupie dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim nie przekracza 16 osób. 

Oprócz różnicy wieku, wśród wychowanków poszczególnych grup, istnieją między nimi różnice stopnia niepełnosprawności, a także zróżnicowanie sprawności w zakresie samoobsługi. W każdej grupie są zarówno wychowankowie bardzo sprawni, jak i tacy, którzy mają ogromne trudności w tym zakresie. Za taką organizacją grup przemawia przede wszystkim możliwość kształtowania pozytywnych postaw społecznych wobec młodszych kolegów, pomocy słabszym i mniej sprawnym. Bardzo ważna jest możliwość pozostawienia dziecka w tej samej grupie, pod stałą opieką stałych wychowawców, przez cały okres pobierania nauki. Dzięki takiej organizacji może być w pełni zachowana ciągłość procesu rewalidacyjnego, a także istnieje możliwość stworzenia atmosfery zbliżonej do atmosfery rodzinnej. Po kilku godzinnym  pobycie w szkole zauważono, że dzieci są zmęczone i niezbyt chętnie uczestniczą w zajęciach programowych w grupach wychowawczych. Dzieci mają możliwość swobodnego wyboru działalności, na którą mają ochotę, którą lubią. W przypadku braku zdecydowania ze strony dziecka wychowawca podsuwa mu rodzaj działalności. Za taką organizacją zajęć przemawia przede wszystkim konieczność stworzenia dziecku możliwości wyboru form spędzania czasu wolnego oraz uczenia jego organizacji.